Apprendre une langue équitable parlée dans plus de 110 pays

Catégorie : Actualités (Page 2 of 3)

Café des langues

C’est l’automne et l’occasion de se retrouver au chaud … pourquoi pas autour d’un café des langues ?
C’est ce qui est proposé à la MJC de St-Brieuc.
RDV le 14 octobre 2022 à la MJC du plateau, face au campus Mazier de 19h à 21h.

Lingvokafejo

Printempa Studperiodo

Jen interesaj raportoj pri nia studperiodo en Saint-Brieuc la 26an kaj la 27an de marto 2022.

Printempa tagmanĝo

«Babilado pri miaj opinioj rilate tradukadon»

Naŭ homoj partoprenis : Laurent Ŝanjo Amapola Martine Jeanne Jean-Claude Hélène Fabienne Philippe

Ni diskutis la demandojn:  Kial traduki? Kiel traduki?

Mi emfazis la gravecon de legado de verkoj en denaska lingvo, en Esperanto kaj en ĉiuj konataj lingvoj (regionaj lingvoj ktp). Per la legado venas aprezo de la verkoj – Estas grave partopreni la Sumoo-periodojn. Per la ŝatataj verkoj nature venas la EMO traduki. La traduko estas por ĉiuj sufiĉe spertaj esperantistoj.

Kiel traduki :
Legi verkon kaj decidi ĝin traduki – Unu homo tradukas kaj decidas kiel ŝi / li volas traduki (kiuj estas la celoj de tiu traduko? Literaturaj? Kulturaj?)
Uzi la multnombran materialon je dispono por helpi al nia traduko, nome:

  • ĉiaj vortaroj en la gepatra lingvo kaj en aliaj lingvoj
  • ĉiaj utilaj retejoj : PIV – Tekstaro – la bonalingvo – Google traduko – Vikipedio – ktp
  • Sociaj retejoj : lingva konsultejo ktp
  • Mi konsilas kreon de propra vortaro
  • Post la fino de la traduko peti provlegadon de aliaj homoj por modifoj kaj polurado
  • Trovi eldoniston por publikigo (La eldonisto de la verko en Esperanto kontraktas kun la eldonisto, kiu posedas la rajtojn)

Mi ricevis bonajn opiniojn pri nia babilado.
Jean-Claude

Kurso por progresantoj : Alexandra, Hubert, Maryvonne, Alain, Noël, Marie-Mad, Jean-Pierre, Marie, Michel, Géry.

Mi proponis dialogojn kaj ekzercojn por plibonigi la vortprovizon de la gelernantoj, pri la mebloj kaj aĵoj de la domo, kaj pri kuirarto. Ni ankaŭ revidis kelkajn gramatikaĵojn, kiel adverboj kaj komparacioj.
Ni aŭskultis kantojn pri kiuj ni devis retrovi la mankantajn vortojn. Dum la lasta horo, mi proponis ludojn en Esperanto.
La partoprenantoj estis vivantaj kaj scivolemaj. La etoso estis gaja kaj bonhumora.
Maja

Kurso por komencintoj

Ses partoprenantoj ĉeestis sabaton, sed nur tri dimanĉon, kiel anoncite. Niaj komencintoj estas tre okupitaj !
Ni studis rilatojn en la familio, dank’ al ili, ni uzis kelkajn afiksojn : ĉefe ge, pra, bo, eks,ino, ulo.
Dum la plej granda parto de la semajnfino, ni lernis kiam uzi la N finaĵon. Grava afero, ĉu ne ?
Ni ne forgesis paroli pri ig kaj îg ! 
Tiuj intensaj tagoj finiĝis per agrabla legado
La komencintoj estis akurataj, aŭskultemaj kaj laboremaj, ne grumblemaj, Tion instruistoj ŝatas.
Jean-Yves

Pri la vizito de San Briego :- dekvino da partoprenantoj (progresantoj kaj babilantoj).
La vetero estis tute favora. Ŝanjo helpis min legante plurajn dokumentojn, kaj esperante kaj france (por tiuj kiuj ne sufiĉe bone komprenis la teknikajn esperantajn vortojn). Ni ankaŭ partoprenis dum preskaŭ duonhoro en la manifestacio por la paco en Ukrajnio en la placo de la homaj rajtoj – ni ankaŭ vizitis Jonathan, esperantista vendisto de senkemiaĵaj legomoj.
Laurent


Pri la posttagmeza dimanĉa aktivaĵo:- 8 partoprenantoj.
Unue, Ŝanjo legis mesaĝojn de Nadia, ukrajna esperantistino, ricevitajn de ŝi kaj ankaŭ de Laurent per la Pasporta Servo; poste, ni decidis verki kune mesaĝon al ŝi- konsekvence ni interŝanĝis pri la situacio en Ukrajnio kaj ankaŭ pri aliaj nunaj problemoj.
Poste, dum unu horo, ni ekis la tradukon de kartoj de la ludo « La fresko de la klimato» (plenkreskula versio); ne estis tro malfacile.
Al ĉiuj plaĉis la studperiodo.
Amapola

Planitaj lingvoj je la fino de la 19-a jarcento
Konversacia grupo kun 8 partoprenantoj. Ili babilis duope.
A – Naturaj kaj planitaj lingvoj
Tra praktikaj ekzercoj, la partoprenantoj interŝanĝis pri ilia propra lingva situacio :
Kiujn lingvojn vi parolas hejme, en laborejo, dum vojaĝoj ?
Riĉaj respondoj enkondukis la interlingvistikan temon :
Kio estas natura linvo ? Difino de planita lingvo, artefarita, konstruata, helplingvo, ponto.

B – Eùropo je la fino de la 19-a jarcento
Eltroviĝoj :
El listo, kiu malkovro estas, laù vi, la plej grava kaj klarigu.
Ĉu ĉiuj scientistoj parolis la saman lingvon ? Kiuj lingvoj povis respondi al urĝa bezono de interkompreno ?
Mapo de Eùropo en 1871.
Analizo kaj komento pri la eùropaj landlimoj post la prusa milito. Politika sistemo de la rusa, aùstria-hungara kaj prusaj imperioj, kiuj regis super multnombraj minoritatoj kaj trudis diktatoran reĝimon. Lingvajn konsekvencojn.

C – Planlingvoj je la fino de la 19-a jarcento
Eksplodoj de lingvaj kreaĵoj. Inter aliaj, volapuko, Occidental, Novial, Latino sine fleksione kaj Ido estis elektitaj. Partoprenantoj rolludas kiel la aùtoroj de tiuj ĉi lingvoj kaj prezentis partojn de la projekto : la vivo, la movado aù la lingvo.

Ŝanjo

Agrabla paŭzo ekstere

“Ni ne ĉesu labori por paco inter homoj kaj nacioj”

alvoko de UEA (Universala Esperanto Asocio) al la esperantistoj kaj la mondo

Déclaration de l’association mondiale d’espéranto :
« Nous ne devons pas cesser de travailler pour la paix entre les hommes et les nations »

En Saint-Brieuc dum manifestacio por paco

Reage al la militaj tondroj kaj homa sufero en la oriento de Eŭropo UEA deklaras:

En la historio de la homaro homoj strebis al la idealo de paco, sed neniam sufiĉe por certigi ĝian finan atingon. Tamen precize nun niaj modernaj komunikiloj havas la potencon unuigi la tutan mondon por individue kaj kolektive kriprotesti uzadon de perforto kontraŭ senkulpaj kunhomoj, niaj gefratoj. La memoro en kaj ekster Eŭropo pri du teruraj mondmilitoj kun milionoj da mortintoj bilde kaj vorte transdoniĝis kaj gravuriĝis en la konscio de ĉiuj nunaj generacioj.

Kian respondecon ni havas kiel esperantistoj, kiam eksplodas nova konflikto? La iniciatinto de Esperanto, D-ro L. L. Zamenhof, konsciis kaj mem spertis la kondiĉojn, kiuj kaŭzas militadon. Li kunligis siajn pacajn idealojn kun lingvo, kiu ebligas respekteman egalecon en la komunikado cele al reciproka interkompreniĝo inter la homoj. Vera bazo por tiu maturiĝo, kiu kondukus al definitiva forlaso de la deziro superregi aŭ suferigi niajn planedajn kunloĝantojn. En 1906, okaze de la 2-a Universala Kongreso de Esperanto, en Ĝenevo, li deklaris: “Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo la batalado inter la gentoj fariĝis tiel kruela, ni, Esperantistoj, devas labori pli energie ol iam”.

Nia tasko estas klara. Komenci en nia propra konscio elradikigi antaŭjuĝojn kaj malamon al konatoj kaj nekonatoj. Poste kunlabori kun ĉiuj bonkoraj individuoj, kiuj dediĉas sin al edukado por interhoma kompreniĝo. Ni jam akceptis tiun sindevontigon, lerninte Esperanton. Sekve ni ne laciĝu insisti, ke niaj registaroj reprezentu la pacemajn dezirojn de siaj popoloj vivi en senkonflikta harmonio laŭ modeloj de la plej altaj etikaj principoj ekzempligitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Ni insistu, ke la membroj de Unuiĝintaj Nacioj devigu respekton al tiu Deklaracio, al la Ĉarto de UN kaj al ĝiaj fondaj principoj, kiuj naskiĝis de la deziro, ke neniam ripetiĝu la hororoj de amasmilitado.

Ni levu niajn voĉojn individue kaj kolektive kiel anoj de internacia movado, kiu ĉiutage laboras por paca interkompreniĝo. Per tiu potenco ni konsciigu al niaj registaroj, ke necesas plenumi la promesojn faritajn al la mondpopolo: solvi konfliktojn antaŭ ol ili erupcias katastrofe por ĉiuj mondloĝantoj.

UEA ne prenas politikajn poziciojn, krom pledi por la justeco de egalrajtiga internacia komunikilo, kiu faciligos la atingojn de pacaj idealoj kaj amon inter la popoloj. Ni tamen nature kaj senlace esprimas nian solidarecon kun ĉiuj samideanoj, kiuj suferas pro perfortaj atencoj kontraŭ iliaj rajtoj al paca, sekura vivo. Ni jam nun atentas, kiel ni povas helpi en la nuna situacio. La konto Espero ĉe UEA (https://uea.org/alighoj/donacoj/espero) estis fondita okaze de alia kruela milito en Eŭropo por interalie iom helpi al familioj de esperantistaj viktimoj, kaj ni uzos tiun kaj aliajn rimedojn por montri nian solidarecon kun niaj kuraĝaj familianoj (tiu konto estas ĉiam malfermita por tiucelaj kontribuoj). La fondinto de UEA, Hector Hodler, celis krei kunlaboran reton de samideanoj tra la tuta mondo. Ni memoru la modelan laboron de nia Ĝeneva oficejo por kontaktigo de familianoj en alia kriza milito kaj montru, ke ni kapablas tuj agi por doni la praktikan helpon, kiun bezonas membroj de nia tutmonda familio.

Aliĝas al tiu deklaro la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).

Rencontre à Rostrenen

À Rostrenen

Samedi 13 novembre, une rencontre conviviale a eu lieu chez Fransoazo, figure du monde espérantophone et adepte du violon. C’était l’occasion de rencontrer ses filles et son petit fils, dont la langue maternelle est l’espéranto !L’une de ses filles, Marjolaine, très impliquée dans le domaine de la solidarité internationale et du développement durable, est à l’origine de l’association EKO! Elle nous l’a présentée -en espéranto- avec un exemple concret de « low tech », visant à récupérer, recycler, ou fabriquer des objets utiles à moindre coût.

Association à découvrir ici.

Pour adhérer à Armor Esperanto

L‘adhésion à Armor Esperanto est inter-associative, c’est à dire que vous adhérez à Armor Esperanto, association départementale, et en même temps :

  • à l’association régionale FEB (Fédération Eo Bretagne)
  • à l’association nationale Esperanto-France.

Lors de l’adhésion 2021-2022, plusieurs options sont possibles (adhésions et dons à différentes associations) ; celle de base est la « Cotisation inter-associative Espéranto-France + Armor » . Vous devrez donc cocher la case « Armor – 50€ » si vous êtes imposable, ou « Armor – 10€ » pour les étudiants et personnes non imposables.

Le chèque doit être au nom de l’adhérent en raison du reçu fiscal et à l’ordre de Esperanto France.
Esperanto France reverse une partie de l’adhésion à la fédération Bretonne et une partie à notre association départementale.

Contactez vos responsables de clubs, si besoin ils répondront à vos questions.

À bientôt !

Ĝis baldaŭ !

Le bulletin d’adhésion 2021 2022 est disponible à cette adresse :

https://esperanto-france.org/adherer

JoMo aux Estivales de Plouézec

Environ 40 personnes ont participé chaque après-midi aux Estivales mi-août à Plouézec.
JoMo, espérantiste occitan, musicien et chanteur polyglotte a ravi le public présent au fil de ses deux concerts, le mardi soir, avec un concert plutôt rock et le mercredi après-midi avec une prestation dans une multitude de langues.

JoMo en Pluezek 2021- Gratulon !
Juna knabino tre atentema kaj dancema dum la koncerto de JoMo

En première partie, Kriztoff, espérantiste du centre de la France nous a interprété « Rezistos mi ». Merci à lui !

Fransoazo Noireau a assuré des communications à travers le monde sur le thème du Climat, de nombreux espérantistes étrangers se sont connectés par Zoom pour participer.
Un vrai challenge mené à bien…malgré certaines difficultés d’accès à internet.

Fransoazo kaj Andrea antaŭ la mondmapo kie multaj kontaktoj aperas.
Kun Poshraj Subedi, el Nepalo

Le public présent a participé à des découvertes des environs avec les incontournables Jeanne et Maryvonne, et a pu s’initier à l’espéranto, et même au breton avec Sarah Chedifer !
Des expositions, un atelier d’informatique, une vente de livres en espéranto, des jeux de société, ainsi que des jeux extérieurs en bois étaient également proposés par l’équipe en place.

Du novaj libretoj en kvar lingvoj
Publiko en Ostrea, la nova festosalono de Pluezek
Feliĉaj muzikistoj !
Nia trinkejo kun lokaj trinkaĵoj kaj mielo de Maja


Un plaisir pour tous de se retrouver !

Les estivales de Plouézec

Vous êtes disponibles mi-août 2021?
Alors, pas d’hésitation !

Venez participer aux Estivales d’Esperanto à Plouézec.
C’est ouvert à tous, et c’est gratuit .

Des animations pour découvrir l’Espéranto, assister à deux concerts de Jomo en plusieurs langues, prendre part aux animations, à des jeux, des discussions…
Des fenêtres sur le monde, avec des espérantistes étrangers en visio, vous permettront d’en apprendre un peu plus sur leur environnement proche, aux quatre coins du monde…

Nous vous attendons
à la salle des fêtes OSTREA de Plouézec
les 16, 17 et 18 août 2021 de 14 h à 19h.

DES RDV en visio à heures fixes
Fenêtres sur le monde : Parlons climat

2021

Nous vous souhaitons une bonne santé et une heureuse année !

Armor Esperanto salutas vi ĉiujn !
Ni deziras al vi
bonan sanon kaj feliĉan jaron

2 0 2 1

Sumoo legado en Januaro 2021, de la 10a ĝis la 24a

En ce moment, nous ne pouvons pas rencontrer tranquillement des amis dans nos clubs, autour d’un repas ou dans un café…
Comme moi, choisissez un livre sur vos étagères et participez au 67e Sumoo de lecture en esperanto.
Lisez en espéranto et appréciez de nouvelles expériences !

Nuntempe, ni ne povas trankvile renkontiĝi kun amikoj en niaj kluboj, dum ĉetablabilado aŭ en kafejo…
Kiel mi, elektu libron sur via bretaro kaj nepre partoprenu la 67-an Sumoon !
Legu en Esperanto kaj ĝuu novajn spertojn !

Murielle

Livres bilingues

Pour la fête de Zamenhof mi décembre, viennent de paraître deux petits livres en version bilingue.

L’association a souhaité faire paraître ces histoires en deux langues pour les faire découvrir autour de vous, près des enfants et pourquoi pas des adultes. Un texte simple et joliment illustré pour susciter l’intérêt de tous!

Un petit cadeau pour faire plaisir, pour se faire plaisir en lisant nous-même à de jeunes enfants autour de nous.

Prix : un livre 6 €, deux livres 10 €

Bonnes fêtes de fin d’année !
Portez-vous bien.

😷 😃 ⭐︎ ☆☆☆ ⭐︎ 😃😷

Por Zamenhofa festo, mezo de decembro, aperis du etaj libroj dulingve.
Asocio Armor Esperanto deziris aperigi ilin dulingve por malkovrigi ilin en via ĉirkaŭaĵo, al infanoj kaj ankaŭ plenkreskuloj. Facila teksto kun belaj desagnaĵoj por interesi ĉiujn !

Donaceto por plezurigi, por plezurigi sin kiam ni legas al junaj infanoj ĉirkaŭ ni.

Prezo : unu libro 6€, du libroj 10€

Bonaj festoj por jarfino !
Fartu bone.

« Older posts Newer posts »

© 2024 Armor Esperanto

Theme by Anders NorenUp ↑